De stichting waardeert de inzet van alle project-medewerkers zowel van Fontys Communicatie, Fontys PTH, het ROC en anderen betrokken bij de stichting en bedankt hen hiervoor.

Terugkijkend op 2009 en vooruitkijkend naar 2010

Als we als stichting terugkijken op 2009, is er weer veel gebeurd. Een paar hoogtepunten:

  • We hebben de succesvolle pilot gehad op het Stedelijk College Eindhoven. Succesvol omdat de 75 meisjes die er aan meededen erg enthousiast waren en ook een positief oordeel gaven.
  • Daarnaast zijn we gestart met het geven van bekendheid aan het programma. Verschillende scholen hebben enthousiast gereageerd op het programma.
  • De stichting heeft ook veel aandacht gekregen van de media.
  • Contact is gelegd en samenwerking gezocht met anderen in de regio; eea dient nog verder uitgewerkt te worden.
  • Zowel in het eerste als in het tweede halfjaar is samengewerkt met de Fontys communicatie afdeling Eindhoven. Een groep studenten heeft gedurende deze perioden opdrachten uitgevoerd bij de stichting. Wij zijn de opleiding hier erg erkentelijk voor.
  • De samenwerking met medewerkers van Fontys PTH is verder geïntensiveerd.
  • Ook het ROC Eindhoven heeft aan de stichting een bijdrage geleverd zowel voor, tijdens als na de pilot.
  • Belangrijk nieuws in 2009 was de –al eerder gemelde- waardering van het Platform Bèta Techniek voor het programma en de stichting. De stichting ontvangt van het Platform een stimuleringsbijdrage en kan gebruik maken van hun publiciteitskanalen mbt het programma.
  • Tenslotte zijn verschillende bedrijven m.n. metaalbedrijven, bereid de stichting op een of andere manier te ondersteunen.

Samenvattend mogen we stellen dat er tot nu toe met enthousiasme over het programma “Diversiteit , Meisjes & Techniek” gereageerd is, zowel vanuit de platforms, verschillende individuele scholen en anderen. Dit schooljaar zal eea verder uitgewerkt worden.

Huidige stand van zaken:
In dit schooljaar 2009-2010 wordt het programma/de technische workshops voor de meisjes bij twee nieuwe VMBO-scholen uitgevoerd.
Vooraf zullen de docenten getraind worden; de technische workshops (bij 90 resp. 30 meisjes) worden gehouden in de periode februari – april 2010.
Ook de pilotschool heeft uitgesproken het programma structureel op te nemen in hun lesprogramma.

Virma Durinck-Lourens
Stichting Diversiteit & Techniek